EBOOK Y KHOA

Chúng tôi xác định nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) là công việc thường xuyên phải làm để chuyển đến quý vị những kiến thức quản trị mới nhất. Chúng tôi làm việc đó thông qua liên kết với các đối tác trên toàn cầu như AMN Healthcare, TeleNeph Group, MRC Global, HCM Excellence. Tiêu chuẩn mới cao hơn với mô hình tương lai mới giúp được quý vị xây dựng tầm nhìn tốt hơn, vị thế tốt hơn trong lĩnh vực Y khoa

0984.33.00.77