Cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chất lượng

 

Tại PMED, đội ngũ các chuyên gia tư vấn nhân sự tiền lương bệnh viện – phòng khám và chuyên gia tài chính của chúng tôi cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về quản lý nguồn nhân lực – tiền lương giúp gia tăng giá trị cho quý vị.

Để cung cấp các dịch vụ này tốt nhất, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia nghiệp vụ nhân sự và nguyên Giám đốc điều hành các bệnh viện – phòng khám tại Việt Nam. Ðó là các đội ngũ chuyên gia thấu hiểu lĩnh vực y tế từ bệnh viện công, bệnh viện tư và các cơ sở y tế liên danh. Nếu quý bệnh viện – phòng khám mong muốn xây dựng bộ máy quản trị nhân sự bài bản và xây dựng hệ thống đánh giá đo lường KPIs, BSC, vui lòng liên hệ với các các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận thêm.

Giải pháp

– Tái cấu trúc/cải tiến mô hình kinh doanh (Phát triển phù hợp sau dịch Covid)

– Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và hệ thống quản lý

– Xây dựng định mức và định biên nhân sự

– Tư vấn nhân sự tiền lương bệnh viện – phòng khám

– Xây dựng hệ thống tiền lương, đãi ngộ

– Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên (KPs, BSC)

– Xây dựng kế hoạch đào tạo

– Tuyển dụng và kết nối đội ngũ y Bác sĩ

Kết quả mang lại

– Cơ cấu tổ chức bệnh viện – phòng khám tinh gọn, có sự hiệu lực và hiệu quả.

– Cơ cấu chức danh và định biên nhân sự hợp lý, phù hợp với sự phát triển thực tế và sự phát triển

– Làm căn cứ lập kế hoạch sử dụng lao động và định biên nhân sự.

– Khuyến khích nhân viên và gắn liền với kết quả thực hiện công việc

– Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu đào tạo, xác định tiêu chí tuyển dụng lao động, xác định tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện công việc, triển khai cơ chế xếp và nâng lương theo năng lực.

– Năng suất lao động được thúc đẩy

– Tạo ra chuẩn mực hành vi trong môi trường Y tế

Để lại thông tin liên hệ
    Tin tức